SmdB De Ark

MR en OR

 

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Op De Ark hebben, net als op andere basisscholen, ouders en onderwijzend personeel het recht om mee te denken en te praten over het beleid van de school. Dit gebeurt via de Medezeggenschapsraad (MR).

 

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is geregeld dat iedere school een Medezeggenschapsraad behoort te hebben. De essentie van medezeggenschap is dat, via de MR, ouders en personeel kunnen meepraten over het beleid van het bestuur. De wet verplicht het schoolbestuur in bepaalde gevallen advies of instemming te vragen aan de MR, voordat het een besluit kan nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het schoolwerkplan en het formatieplan. In sommige gevallen is instemming of advies vereist van de gehele MR. In andere gevallen is dit alleen vereist van de oudergeleding of de personeelsgeleding. Het bestuur voorziet de MR tijdig van informatie zodat de MR goed voorbereid haar werkzaamheden kan doen. De MR kan ook zélf het initiatief nemen om plannen op te stellen voor zaken die zij van belang acht. De MR of een geleding van de MR mag met de directeur alle onderwerpen bespreken die de school betreffen, over deze onderwerpen voorstellen doen en het standpunt daarover kenbaar maken. De MR heeft verantwoordelijkheid op het gebied van discriminatie, gelijke behandeling en ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

 

In de MR van De Ark zitten de volgende vier personen:

geleding

naam

lid sinds

herkiesbaar na

Rol

Personeel

Salome Pouwelse

  2018-2019    

Carina Bartels-Kik

2012/2013

 

secretariaat +

lid GMR

Ouders

Johnnie Pieper

2019-2020

2023-2024

 

Warner Verboom

2019-2020

 

  2023-2024
 

 Ouderraad (OR):

 

Onze school heeft een enthousiaste ouderraad bestaande uit 6 tot 8 ouders die zich samen met de leerkrachten en met hulp van andere ouders inzetten voor het organiseren van leuke activiteiten voor onze kinden. Ouderhulp is onmisbaar bij bijvoorbeeld de organisatie van Sinterklaas, kerst, maaltijden, enzovoorts. 

De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaresse en de overige leden. Ook is er een afvaardiging van het team aanwezig bij de OR.

We zijn op zoek naar nieuwe OR leden om ons te helpen de activiteiten buiten de lessen om te organiseren. Geef u op bij juf Tineke.