Identiteit

Identiteit

SmdB De Ark is een protestants-christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich bij ons thuis voelt en zich kan vinden in onze manier van leven en werken en die het doel en de grondslag van vereniging onderschrijft en/of respecteert. Wij willen als school meer meegeven dan kennis alleen, namelijk normen en waarden geënt op de Bijbel en hoe deze je kunnen helpen in de huidige tijd.
Door onze school "SmdB De Ark" te noemen, willen we aangeven dat het uitgangspunt van onze school Gods Woord is. Dit komt naar voren in ons godsdienstonderwijs en ons pedagogisch-didactisch handelen, mede door de keuzes die wij maken binnen ons onderwijs. Zo wordt zichtbaar en voelbaar dat wij in woord, daad en gedrag werkelijk een protestants-christelijke basisschool willen zijn. Wij helpen en begeleiden de kinderen in hun groei naar de volwassenheid, zodat ze zelfstandig in staat zijn hun levenstaak te volbrengen.
Op onze school gaan we op een open, respectvolle wijze om met elkaar, zijn we betrokken op elkaar en hebben we vertrouwen in elkaar; dit met waardering voor ieders inbreng.

In de praktijk betekent dit:
De kernwaarden gestoeld op de Bijbelse uitgangspunten vormen de basis waarop we met elkaar omgaan.
Wij willen leerlingen, leerkrachten en ouders een veilige en geborgen omgeving bieden.
Wij doen recht aan het protestants-christelijk kleurenpalet en hebben respect voor andersdenkenden.
Ieder kind is een uniek schepsel van God, dit komt tot uiting in de omgang naar elkaar toe, zowel naar ouders, teamleden en de kinderen, zowel in taal als in gedrag als in sfeer.
Wij dragen de levensbeschouwelijke identiteit uit door middel van bidden, het zingen van liederen, het vertellen van de verhalen uit de Bijbel en het vertalen naar de dagelijkse praktijk.
Wij volgen en vieren de protestants-christelijke feesten.
Wij praten binnen ons team regelmatig over onze levensbeschouwelijke identiteit en de consequenties daarvan voor het onderwijs.
Bij het verlaten van de basisschool krijgen de kinderen een zelfgekozen Bijbel mee als geschenk van de vereniging.

Wij zijn werken met de combinatiegroepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8. Wij willen de kinderen in hun groei naar de volwassenheid helpen en begeleiden, zodat ze zelfstandig in staat zijn hun levenstaak te volbrengen. In ons onderwijs neemt dit pedagogisch doel en daarmee de zorg voor iedere leerling een centrale plaats in. Wij vinden het belangrijk dat uw kind veel leert, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief en met plezier naar school gaat. Daar zijn leerkrachten, ouders en kinderen samen verantwoordelijk voor. Wij willen sámen met u het beste voor uw kind nastreven. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uw kind veel te leren, waarbij we rekening houden met zijn/haar kindkenmerken en onderwijsbehoeften. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De sfeer in de school moet veilig en vertrouwd zijn. Wij zijn eerlijk naar elkaar toe, sociaal betrokken en hebben waardering voor ieders inbreng. Elk kind kan zo tot zijn recht komen. Wij zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan.

Wij vertellen de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Wij stellen eisen die passen bij de eigenheid van het kind en scheppen een sfeer waarin kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Bij dit alles onderhouden wij een goed contact met u, als ouders.
Bekijk Virtual Tour!