Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Wij gaan er van uit dat alle kinderen verschillend zijn en dat veel problemen op school voorkomen kunnen worden door het onderwijsaanbod af te stemmen op de individuele mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben, wordt dit met u als ouders overlegd. De vorm en inhoud van deze hulp wordt beschreven in een individueel of een groepsplan. De intern begeleider coördineert deze speciale zorg.
Regelmatig vinden er leerlingen-besprekingen plaats, waarin de voortgang van de leerlingen besproken worden m.b.v. van gegevens uit het ‘leerlingvolgsysteem’. Dit is een systeem waarmee je de ontwikkeling van leerlingen op vele gebieden kunt volgen. Deze ontwikkeling brengen we in kaart door observatie, toetsen die bij methodes horen en door het afnemen van methode onafhankelijke toetsen. Dit alles gebeurt op vaste momenten in het jaar. Dit legt de intern begeleider vast in een ‘toetskalender’. Al deze gegevens worden verzameld in een leerlingendossier. De extra ondersteuning aan het kind wordt gegeven door de eigen leerkracht of een remedial teacher of de onderwijsassistente.

Soms kan het zijn dat we er zelf niet uitkomen. We besluiten dan, in overleg met de ouders externe deskundigen in te schakelen. Dit kan de onderwijsbegeleidingsdienst zijn (RPCZ), maar ook een school voor speciaal onderwijs waar extra hulp via een leerlinggebonden financiering vandaan kan komen. Begeleiding vindt dan plaats via ambulant begeleiders die samen met de leerkracht en ouders de extra zorg vorm geven.

Ook kinderen die meer uitdaging of verrijking nodig hebben, krijgen opdrachten in de klas die hun hiermee helpen. VPCO Tholen heeft op woensdag een bovenschoolse verrijkingsklas. Dit moet bij een kind passen en daar is een protocol voor. Zo is er sprake van een aantal ondersteuningsniveaus. Wanneer blijkt dat een kind niet geholpen kan worden op onze school, omdat de onderwijsbehoeften van het kind zo specifiek zijn, dan kan een kind doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs. Hiervoor zal ons samenwerkingsverband Kind-op-1 een toelaatbaarheidsverklaring voor afgeven.
Bekijk Virtual Tour!