Missie en visie

Missie en visie

Onze Visie:
Vanuit onze protestants-christelijke identiteit en de daaruit voortkomende waarden werken wij samen met ouders aan optimale kansen voor alle kinderen. Wij zien elk kind als Gods schepsel dat tot zijn recht mag en kan komen. Dit in respectvolle relatie tot de ander en tot de wereld, Gods schepping.

Onze Missie:
Vanuit Bijbels perspectief gaan wij uit van het positieve van elk kind. Het kind staat in relatie met ouders, omgeving en school. Wij richten ons op de cognitieve, de sociaal-emotionele, de motorische en creatieve ontwikkeling. Om tegemoet te komen aan de eigenheid-in-ontwikkeling van elk kind ligt het accent van ons onderwijs op competentie, samenwerking en zelfstandigheid. Wij vinden het creëren van een veilig pedagogisch klimaat een basisvoorwaarde, omdat elk kind zich dan het beste kan ontplooien.

SmdB De Ark is onderwijs met:
• Normen en waarden geënt op de Bijbel
• Hart en ziel
• Aandacht voor jezelf
• Aandacht voor de ander
• Gespecialiseerd team
• Bijzondere zorg in de groepen
• Kindgericht onderwijs
• Projectmatig onderwijs

School met de Bijbel De Ark
Een christelijke school, met een open blik op de maatschappij, waar het kind centraal staat!
Bekijk Virtual Tour!